Ir Arriba

O Lago de As Pontes

Historia da mina

A mina de lignito das Pontes foi descuberta oficialmente en 1790 por José Cornide, a pesar de que era coñecida a súa existencia entre a poboación local. En 1835 o enxeñeiro de minas Gillermo Schulz analiza as posibilidades que o xacemento podía achegar ao país, e a comezos do século XX, inténtase explotar no camiño que une As Pontes con Ribadeume. Non obstante, o transporte facíase con animais e había pouca demanda, co que non foi rendible e se pospuxo a súa explotación ata os anos 40. Nesa década, a Empresa Nacional Calvo Sotelo aproba o Plan de Actuación para a Explotación de Lignitos da Mina das Pontes e en 1946 comeza a súa actividade. Nos anos 70, a propiedade da mina das Pontes pasou a Endesa ata o peche final en 2007.

Explotación da mina por parte de ENCASO

A explotación da mina comeza na década dos 40, momento no que España vivía unha época de autarquía franquista, cunha gran necesidade de auto abastecemento de enerxía nun momento no que o petróleo escaseaba (crise do petróleo nos anos 40). Por iso, a solución que se adoptou foi potenciar os combustibles alternativos e o carbón nacional. Neste contexto ENCASO prepara a explotación en 1946, sendo conscientes das limitacións tecnolóxicas da época, que facían máis laborioso o proceso de explotación. A mina naquel ano estaba formada por unha cota circular no Campo Oeste, e obtivéronse 7.707 toneladas de lignito. Cando a empresa inaugura a Central Térmica de 32 MW en 1949 optan por ter un tren para transportar o carbón ata a central e o material estéril á entulleira, e non é ata 1955 cando entra en funcionamento a primeira rotopala, unha das primeiras empregadas en España.

Explotación da mina por parte de ENDESA

Nos anos 70 a situación económica, política e social do país cambia totalmente con respecto aos anos 40. O Instituto Nacional de Industria (INI) reestrutura ENCASO, e por aprobación do Consello de Ministros en 1972 intégrase a ENDESA na explotación das Pontes. É nese momento no que ENDESA se converte nunha industria mineira.

Segundo ENDESA, nas Pontes quixeron facer unha explotación modélica, e a mina foi o seu maior proxecto de enxeñaría acometido. Así, a mina das Pontes, con 15 km² de superficie, foi a máis grande do territorio español a ceo aberto. Abasteceu á central térmica con 260 millóns de toneladas de lignito para producir máis de 190.000 GWh de enerxía eléctrica. Non obstante, o alto contido en xofre do lignito pontés obrigou a mesturar o carbón importado ata que os novos estándares ambientais supuxeron o peche da mina, xa que o combustible local os superaba.

O método de extracción empregado foi o chamado método alemán, un sistema continuo de explotación. O material era extraído por rotopalas (escavadoras de rodete ou roda) que o depositaban nunhas fitas. Estas transportaban o material ao nó de transferencia, lugar no que se distribuía o lignito á central e o material estéril á entulleira, depositado por amoreadoras.

Dende o seu peche en 2007, levouse a cabo un proceso de rehabilitación, optando polo enchido con auga do oco mineiro, xerando así un dos lagos artificiais máis grandes de Europa.

 

 

A Entulleira

A entulleira exterior da mina Das pontes, cunha extensión de 12 quilómetros cadrados, é o maior depósito artificial de terras e a maior área restaurada da minaría en España.

Durante a explotación da mina (mediados dos 70 ata finais do 2007), Endesa tivo que construír un depósito para o material estéril, no que se depositaron case 700 millóns de metros cúbicos durante a súa actividade na mina.

A partir de 1985 xorde a preocupación por unha rehabilitación integrada da área e foi a partir de entón cando se comezaron a realizar ata 6.000 análises físico-químicos de terra e auga, co fin de lograr unha rehabilitación na que estivesen presentes aspectos tales como movementos de terra, infraestruturas, implantación de vexetación… O obxectivo da restauración, finalizada no 2006, era dar unha solución económica, social e ambiental ao peche da mina e crear así un ecosistema.

A día de hoxe, a entulleira é un ecosistema en permanente transformación, onde coexisten zonas de pasteiros, de arboredos, de matogueiras e brañas. Encóntrase dividida en dúas zonas diferenciadas: a zona este, máis próxima á mina e a oeste, de maior extensión, que alcanza ata 160 metros de altura.

A entulleira exterior converteuse nun hábitat de gran valor ambiental, con máis de 180 especies distintas de animais, froito dunha colonización espontánea e 600.000 árbores, que actualmente conforma unha parte definitoria da paisaxe das Pontes e intégrase no ámbito natural tradicional dos montes galegos.

O Lago

A solución adoptada para a rehabilitación do oco mineiro, producido tras a explotación da mina durante case 70 anos nas Pontes, foi a formación dun lago e dúas illas na súa superficie. Esta solución era a máis viable para rehabilitar a zona afectada pola explotación mineira, xa que debido á gran profundidade do oco, a súa situación e a elevada pluviosidade da zona, tarde ou cedo, se produciría a inundación. Reuníanse polo tanto todas as características xeográficas e xeolóxicas para a súa creación. A baixa permeabilidade dos materiais da explotación impedía a filtración da auga a outros acuíferos e a proximidade do río Eume permitiu realizar o enchido do xeito máis efectivo.

O proceso de inundación iniciouse en xaneiro de 2008 e finalizou en abril de 2012. A calidade da auga dependía de varios factores, como o tempo de enchedura e as reaccións químicas. Dado que o principal problema era a posible acidificación das augas, para evitalo, tomáronse múltiples medidas, entre outras, cubrir o fondo cunha capa de arxila duns 70 centímetros que evitaron que a auga entrase en contacto co carbón.

Neste momento, o Lago, recibe continuamente as achegas dos ríos Illade, Meidelo e Maciñeira, as procedentes dos regueiros Uz e Chao, as augas de escorrentía da entulleira exterior e as precipitacións que caen sobre este. Conta con dúas illas ideadas para facilitar a implantación da flora e a fauna no ámbito e dispón tamén dunha praia na zona máis próxima ao pobo, cunha anchura de 38 metros e unha lonxitude de 430 metros.

Hoxe en día, o lago, propiedade de Endesa, segue sendo considerado oficialmente como un espazo mineiro e é unha das iconas da localidade, permite a realización de múltiples actividades que dotan Ás pontes dunha carismática personalidade, a cabalo entre a natureza e a industria.

 

 

Fotos extraídas de: Aréchaga, F., Ferrero, T., Gil, A., Menéndez, J., Valle, R (2001): Riqueza restaurada. Historia de la mina de As Pontes. Endesa

 

Historia de la mina

La mina de lignito de As Pontes fue descubierta oficialmente en 1790 por José Cornide, a pesar de que era conocida su existencia entre la población local. En 1835 el ingeniero de minas Gillermo Schulz analiza las posibilidades que el yaciemiento podía aportar al país, y a comienzos del siglo XX, se intenta explotar en el camino que une As Pontes con Ribadeume. Sin embargo, el transporte se hacía con animales y había poca demanda, con lo que no fue rentable y se pospuso su explotación hasta los años 40. En esa década, la Empresa Nacional Calvo Sotelo aprueba el Plan de Actuación para la Explotación de Lignitos de la Mina de As Pontes y en 1946 comienza su actividad. En los años 70, la propiedad de la mina de As Pontes pasó a Endesa hasta el cierre final en 2007.

Explotación de la mina por parte de ENCASO

La explotación de la mina comienza en la década de los 40, momento en el que España vivía una época de autarquía franquista, con una gran necesidad de auto abastecimiento de energía en un momento en el que el petróleo escaseaba (crisis del petróleo en los años 40). Por eso, la solución que se adoptó fue potenciar los combustibles alternativos y el carbón nacional. En este contexto ENCASO prepara la explotación en 1946, siendo conscientes de las limitaciones tecnológicas de la época, que hacían más laborioso el proceso de explotación. La mina en aquel año estaba formada por una cota circular en el Campo Oeste, y se obtuvieron 7.707 toneladas de lignito. Cuando la empresa inaugura la Central Térmica de 32 MW en 1949 optan por tener un tren para transportar el carbón hasta la central y el material estéril a la escombrera, y no es hasta 1955 cuando entra en funcionamiento la primera rotopala, una de las primeras empleadas en España.

Explotación de la mina por parte de ENDESA

En los años 70 la situación económica, política y social del país cambia totalmente con respecto a los años 40. El Instituto Nacional de Industria (INI) reestructura ENCASO, y por aprobación del Consejo de Ministros en 1972 se integra a ENDESA en la explotación de As Pontes. Es en ese momento en el que ENDESA se convierte en una industria minera.

Según ENDESA, en As Pontes quisieron hacer una explotación modélica, y la mina fue su mayor proyecto de ingeniería acometido. Así, la mina de As Pontes, con 15 km² de superficie, ha sido la más grande del territorio español a cielo abierto. Abasteció a la central térmica con 260 millones de toneladas de lignito para producir más de 190.000 GWh de energía eléctrica. Sin embargo, el alto contenido en azufre del lignito pontés obligó a mezclar el carbón importado hasta que los nuevos estándares medioambientales supusieron el cierre de la mina, ya que el combustible local los sobrepasaba.

El método de extracción empleado fue el llamado método alemán, un sistema continuo de explotación. El material era extraído por rotopalas (excavadoras de rodete o rueda) que lo depositaban en unas cintas. Éstas transportaban el material al nudo de transferencia, lugar en el que se distribuía el lignito a la central y el material estéril a la escombrera, depositado por apiladoras.

Desde su cierre en 2007, se ha llevado a cabo un proceso de rehabilitación, optando por el llenado con agua del hueco minero, generando así uno de los lagos artificiales más grandes de Europa.

La Escombrera

La escombrera exterior de la mina de As Pontes, con una extensión de 12 kilómetros cuadrados, es el mayor depósito artificial de tierras y la mayor área restaurada de la minería en España.

Durante la explotación de la mina (mediados de los 70 hasta finales del 2007), Endesa tuvo que construir un depósito para el material estéril, en el que se depositaron casi 700 millones de metros cúbicos durante su actividad en la mina.

A partir de 1985 surge la preocupación por una rehabilitación integrada del área y fue a partir de entonces cuando se comenzaron a realizar hasta 6.000 análisis físico-químicos de tierra y agua, con el fin de lograr una rehabilitación en la que estuvieran presentes aspectos tales como movimientos de tierra, infraestructuras, implantación de vegetación… El objetivo de la restauración, finalizada en el 2006, era dar una solución económica, social y medioambiental al cierre de la mina y crear así un ecosistema.

A día de hoy, la escombrera es un ecosistema en permanente transformación, donde coexisten zonas de pastizales, de arboledas, de matorrales y humedales. Se encuentra dividida en dos zonas diferenciadas: la zona este, más cercana a la mina y la oeste, de mayor extensión, que alcanza hasta 160 metros de altura.

La escombrera exterior se ha convertido en un hábitat de gran valor ambiental, con más de 180 especies distintas de animales, fruto de una colonización espontánea y 600.000 árboles, que actualmente conforma una parte definitoria del paisaje de As Pontes y se integra en el entorno natural tradicional de los montes gallegos.

El Lago

La solución adoptada para la rehabilitación del hueco minero, producido tras la explotación de la mina durante casi 70 años en As Pontes, ha sido la formación de un lago y dos islas en su superficie. Esta solución era la más viable para rehabilitar la zona afectada por la explotación minera, ya que debido a la gran profundidad del hueco, su situación y la elevada pluviosidad de la zona, tarde o temprano, se produciría la inundación. Se reunían todas las características geográficas y geológicas para su creación. La baja permeabilidad de los materiales de la explotación impedía la infiltración del agua a otros acuíferos y la proximidad del río Eume permitió realizar el llenado de la manera más efectiva.

El proceso de inundación se inició en enero de 2008 y finalizó en abril de 2012. La calidad del agua dependía de varios factores, como el tiempo de llenado y las reacciones químicas. Dado que el principal problema era la posible acidificación de las aguas, para evitarlo, se tomaron múltiples medidas, entre otras, cubrir el fondo con una capa de arcilla de unos 70 centímetros que evitó que el agua entrara en contacto con el carbón.

En este momento, el Lago, recibe continuamente las aportaciones de los ríos Illade, Meidelo y Maciñeira, las procedentes de los arroyos Uz y Chao, las aguas de escorrentía de la escombrera exterior y las precipitaciones que caen sobre el mismo. Cuenta con dos islas ideadas para facilitar la implantación de la flora y la fauna en el entorno y dispone también de una playa en la zona más próxima al pueblo, con una anchura de 38 metros y una longitud de 430 metros.

Hoy en día, el lago, propiedad de Endesa, sigue siendo considerado oficialmente como un espacio minero y es uno de los iconos de la localidad, permite la realización de múltiples actividades que dotan a As Pontes de una carismática personalidad, a caballo entre la naturaleza y la industria.

Fotos extraídas de: Aréchaga, F., Ferrero, T., Gil, A., Menéndez, J., Valle, R (2001): Riqueza restaurada. Historia de la mina de As Pontes. Endesa

 

Azul y verde sobre negro from ASECIC_VIMEO on Vimeo.